Chuyển đến nội dung chính

Sử dụng Mobx để quản lý state thay cho redux trong React

Trong React, MobX là một thư viện quản lý trạng thái (state management) dựa trên kiến trúc observable-reactive. Nó cung cấp một cách đơn giản để quản lý trạng thái ứng dụng của bạn và tạo ra các thành phần UI linh hoạt và dễ bảo trì.

Để sử dụng MobX trong React, bạn cần cài đặt các gói MobX, MobX React và React DOM:
css
npm install mobx mobx-react react-dom --save

Sau đó, tạo một đối tượng trạng thái (state object) sử dụng MobX:

javascript
import { makeObservable, observable, action } from 'mobx'; class AppState { count = 0; constructor() { makeObservable(this, { count: observable, increment: action, decrement: action, }); } increment() { this.count++; } decrement() { this.count--; } } export default new AppState();


Trong ví dụ này, đối tượng AppState chứa một thuộc tính count và hai phương thức increment và decrement, tăng và giảm giá trị của count.

Sau đó, sử dụng đối tượng AppState trong thành phần React:
javascript
import { observer } from 'mobx-react'; import appState from './appState'; const Counter = observer(() => { const handleIncrement = () => { appState.increment(); }; const handleDecrement = () => { appState.decrement(); }; return ( <div> <h1>Count: {appState.count}</h1> <button onClick={handleIncrement}>+</button> <button onClick={handleDecrement}>-</button> </div> ); }); export default Counter;


Ở đây, chúng ta đã sử dụng observer để đảm bảo rằng thành phần được cập nhật khi trạng thái của đối tượng AppState thay đổi. Khi appState.count thay đổi, MobX sẽ tự động gửi thông báo đến observer, giúp cập nhật giao diện người dùng một cách đúng thời điểm.

Đó là một ví dụ cơ bản về cách sử dụng MobX trong React để quản lý trạng thái ứng dụng. Bạn có thể tìm hiểu thêm về MobX và cách sử dụng nó trong React tại trang chủ của MobX.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Triển khai dự án Laravel với Github Actions CI/CD hiệu quả và đơn giản nhất

Nếu bạn đã từng triển khai laravel hoặc các framework tương tự lên trên server (hosting) thì có khác nhiều cách làm. Các thủ công nhất là zip toàn bộ source sau đó upload lên và unzip ra hoặc sử dụng ftp để upload nếu server, ... Quá trình rất mất nhiều công sức và rất thủ công làm lãng phí khá nhiều thời gian chỉ để chờ ngồi xem file được up lên sau đó nếu có file nào được edit hoặc tìm đúng file đó up lên,... Đấy là chưa kể update thêm package thì khá rắc rối. Các chuyên gia công nghệ  lại nghĩ ra một giải pháp CI/CD ( CI (Continuous Integration) và CD (Continuous Delivery) - tích hợp thường xuyên ) giúp cho quá trình deploy test, dev, production một cách nhanh chóng và tự động hoàn toàn. Bạn dev chỉ cần code xong thấy ok push lên git. Các công cụ CI/CD tự động kiểm tra thấy có push mới là tự động chạy build code sau đó copy vào đúng thư mục cần run một cách hoàn chỉnh nhanh c

16 điểm khác nhau khi khởi tạo dự án bằng công cụ Expo và React Native CLI

Dưới đây là 16 điểm khác nhau giữa việc khởi tạo dự án bằng Expo và React Native CLI: Cấu trúc dự án: Expo sử dụng cấu trúc dự án khác với React Native CLI. Expo sử dụng một số thư mục đặc biệt để quản lý các file cấu hình của dự án. Môi trường phát triển: Expo có thể cho phép bạn phát triển ứng dụng của mình trực tiếp trên điện thoại thông qua ứng dụng Expo Client. Trong khi đó, khi sử dụng React Native CLI, bạn cần sử dụng máy ảo để kiểm tra ứng dụng của mình trên các thiết bị di động khác nhau. Quản lý dependencies: Expo sử dụng một số package và thư viện để quản lý dependencies của ứng dụng của bạn. Với React Native CLI, bạn cần tự cài đặt các package và thư viện cần thiết để phát triển ứng dụng. Tích hợp các tính năng của Expo: Expo cung cấp một số tính năng mà bạn có thể sử dụng trong ứng dụng của mình, bao gồm Push Notifications, Permissions, và Analytics. Với React Native CLI, bạn cần tự tìm và tích hợp các tính năng này vào ứng dụng của mình. Quản lý mã nguồn: Expo cung cấp mộ

Fix lỗi Vmmem ăn ram nhiều - vmmem high memory wsl2

 Dùng docker và sử dụng core linux của win thường rất hay bị lỗi vmmem ăn ram nhiều. Cách khắc phục cấu hình lại limit ram được sử dụng của core WSL đỡ bị ăn nhiều như sau Tạo file  %UserProfile%\.wslconfig [wsl2] kernel=<path> # An absolute Windows path to a custom Linux kernel. memory=<size> # How much memory to assign to the WSL2 VM. processors=<number> # How many processors to assign to the WSL2 VM. swap=<size> # How much swap space to add to the WSL2 VM. 0 for no swap file. swapFile=<path> # An absolute Windows path to the swap vhd. localhostForwarding=<bool> # Boolean specifying if ports bound to wildcard or localhost in the WSL2 VM should be connectable from the host via localhost:port (default true). # <path> entries must be absolute Windows paths with escaped backslashes, for example C:\\Users\\Ben\\kernel # <size> entries must be size followed by unit, for example 8GB o