Chuyển đến nội dung chính

bắt đầu một dự án React Native và sử dụng Appwrite BAAS làm backendĐể bắt đầu một dự án React Native với Appwrite, bạn có thể làm theo các bước sau:

  1. Cài đặt Node.js và NPMĐể lập trình với React Native, bạn cần cài đặt Node.js và NPM trước tiên.
  2. Bạn có thể tải về phiên bản mới nhất của Node.js và NPM tại trang chủ của Node.js.
  3. Cài đặt React Native CLI Sau khi cài đặt Node.js và NPM, bạn cần cài đặt React Native CLI.
  4. Bạn có thể cài đặt React Native CLI bằng lệnh sau: npm install -g react-native-cli
  5. Tạo mới dự án React Native: Để tạo mới một dự án React Native, bạn có thể chạy lệnh sau: react-native init <project-name>
Lưu ý: <project-name> là tên của dự án của bạn.

Cài đặt Appwrite SDKĐể kết nối dự án React Native của bạn với Appwrite, bạn cần cài đặt Appwrite SDK.
Bạn có thể cài đặt Appwrite SDK bằng lệnh sau: npm install appwrite


Kết nối với AppwriteSau khi đã cài đặt Appwrite SDK, bạn có thể kết nối dự án React Native của mình với Appwrite bằng cách thêm đoạn code sau vào file App.js

import Appwrite from "appwrite";

const client = new Appwrite();

client
  .setEndpoint("https://[HOSTNAME_OR_IP]/v1") // Điền địa chỉ API của Appwrite
  .setProject("PROJECT_ID") // Điền ID của dự án Appwrite của bạn
  .setKey("API_KEY"); // Điền API Key của dự án Appwrite của bạn

// Test kết nối
client.account.get().then((response) => {
  console.log(response);
});


Phát triển ứng dụng của bạnSau khi đã kết nối thành công với Appwrite, bạn có thể tiếp tục phát triển ứng dụng của mình bằng React Native.
Những bước trên sẽ giúp bạn bắt đầu phát triển ứng dụng React Native với Appwrite. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa tiềm năng của Appwrite, bạn nên tìm hiểu thêm về các tính năng và API của Appwrite.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Triển khai dự án Laravel với Github Actions CI/CD hiệu quả và đơn giản nhất

Nếu bạn đã từng triển khai laravel hoặc các framework tương tự lên trên server (hosting) thì có khác nhiều cách làm. Các thủ công nhất là zip toàn bộ source sau đó upload lên và unzip ra hoặc sử dụng ftp để upload nếu server, ... Quá trình rất mất nhiều công sức và rất thủ công làm lãng phí khá nhiều thời gian chỉ để chờ ngồi xem file được up lên sau đó nếu có file nào được edit hoặc tìm đúng file đó up lên,... Đấy là chưa kể update thêm package thì khá rắc rối. Các chuyên gia công nghệ  lại nghĩ ra một giải pháp CI/CD ( CI (Continuous Integration) và CD (Continuous Delivery) - tích hợp thường xuyên ) giúp cho quá trình deploy test, dev, production một cách nhanh chóng và tự động hoàn toàn. Bạn dev chỉ cần code xong thấy ok push lên git. Các công cụ CI/CD tự động kiểm tra thấy có push mới là tự động chạy build code sau đó copy vào đúng thư mục cần run một cách hoàn chỉnh nhanh c

16 điểm khác nhau khi khởi tạo dự án bằng công cụ Expo và React Native CLI

Dưới đây là 16 điểm khác nhau giữa việc khởi tạo dự án bằng Expo và React Native CLI: Cấu trúc dự án: Expo sử dụng cấu trúc dự án khác với React Native CLI. Expo sử dụng một số thư mục đặc biệt để quản lý các file cấu hình của dự án. Môi trường phát triển: Expo có thể cho phép bạn phát triển ứng dụng của mình trực tiếp trên điện thoại thông qua ứng dụng Expo Client. Trong khi đó, khi sử dụng React Native CLI, bạn cần sử dụng máy ảo để kiểm tra ứng dụng của mình trên các thiết bị di động khác nhau. Quản lý dependencies: Expo sử dụng một số package và thư viện để quản lý dependencies của ứng dụng của bạn. Với React Native CLI, bạn cần tự cài đặt các package và thư viện cần thiết để phát triển ứng dụng. Tích hợp các tính năng của Expo: Expo cung cấp một số tính năng mà bạn có thể sử dụng trong ứng dụng của mình, bao gồm Push Notifications, Permissions, và Analytics. Với React Native CLI, bạn cần tự tìm và tích hợp các tính năng này vào ứng dụng của mình. Quản lý mã nguồn: Expo cung cấp mộ

Fix lỗi Vmmem ăn ram nhiều - vmmem high memory wsl2

 Dùng docker và sử dụng core linux của win thường rất hay bị lỗi vmmem ăn ram nhiều. Cách khắc phục cấu hình lại limit ram được sử dụng của core WSL đỡ bị ăn nhiều như sau Tạo file  %UserProfile%\.wslconfig [wsl2] kernel=<path> # An absolute Windows path to a custom Linux kernel. memory=<size> # How much memory to assign to the WSL2 VM. processors=<number> # How many processors to assign to the WSL2 VM. swap=<size> # How much swap space to add to the WSL2 VM. 0 for no swap file. swapFile=<path> # An absolute Windows path to the swap vhd. localhostForwarding=<bool> # Boolean specifying if ports bound to wildcard or localhost in the WSL2 VM should be connectable from the host via localhost:port (default true). # <path> entries must be absolute Windows paths with escaped backslashes, for example C:\\Users\\Ben\\kernel # <size> entries must be size followed by unit, for example 8GB o