Chuyển đến nội dung chính

Dock-compose tạo môi trường phát triển cho Laravel ( php, nginx, redis, mariadb )
Đây là một file docker-compose.yml mẫu để chạy Laravel với MariaDB và Redis. Bạn có thể sửa đổi các cài đặt để phù hợp với nhu cầu của mình.

version: '3.8'

services:
  app:
    build:
      context: .
      dockerfile: Dockerfile
    container_name: laravel_app
    volumes:
      - .:/var/www/html
      - ./docker/php/local.ini:/usr/local/etc/php/conf.d/local.ini
    environment:
      APP_ENV: ${APP_ENV:-production}
      APP_DEBUG: ${APP_DEBUG:-false}
      APP_KEY: ${APP_KEY:-base64:khjKjdiNDdnYYcPLMkjenmkhKjShdOyd}
      APP_URL: ${APP_URL:-http://localhost}
      DB_CONNECTION: mysql
      DB_HOST: mariadb
      DB_PORT: 3306
      DB_DATABASE: ${DB_DATABASE:-laravel}
      DB_USERNAME: ${DB_USERNAME:-root}
      DB_PASSWORD: ${DB_PASSWORD:-secret}
      REDIS_HOST: redis
      REDIS_PASSWORD: ${REDIS_PASSWORD:-null}
      REDIS_PORT: ${REDIS_PORT:-6379}
    depends_on:
      - mariadb
      - redis
    ports:
      - 8000:80

  mariadb:
    image: mariadb
    container_name: laravel_mariadb
    volumes:
      - ./docker/mariadb/data:/var/lib/mysql
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: ${DB_PASSWORD:-secret}
      MYSQL_DATABASE: ${DB_DATABASE:-laravel}
      MYSQL_USER: ${DB_USERNAME:-root}
      MYSQL_PASSWORD: ${DB_PASSWORD:-secret}

  redis:
    image: redis:alpine
    container_name: laravel_redis
    volumes:
      - ./docker/redis/data:/data


File Dockerfile

FROM php:8.2-fpm

# Install required PHP extensions
RUN docker-php-ext-install pdo_mysql
RUN docker-php-ext-install pdo_mysql bcmath ctype fileinfo json mbstring opcache tokenizer xml
RUN pecl install redis && docker-php-ext-enable redis

# Install Composer
RUN curl -sS https://getcomposer.org/installer | php -- --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer

# Set working directory
WORKDIR /var/www/html

# Copy Laravel application files to working directory
COPY . .

# Install Laravel dependencies
RUN composer install --no-interaction --prefer-dist --optimize-autoloader

# Set file permissions
RUN chown -R www-data:www-data /var/www/html/storage /var/www/html/bootstrap/cache

# Expose port 9000 for Swoole
EXPOSE 9000

# Start PHP-FPM and keep it running
CMD ["php-fpm"]

Trong Dockerfile này, ta sử dụng một image PHP 8.2 với FPM (FastCGI Process Manager) làm base image. Sau đó ta cài đặt các extension cần thiết cho PHP, cài đặt Composer, đặt thư mục làm việc, copy toàn bộ mã nguồn Laravel vào thư mục làm việc, chạy lệnh Composer để cài đặt các dependency cho Laravel và đặt quyền sở hữu cho các thư mục quan trọng của Laravel.

Sau khi tạo file docker-compose.yml, bạn có thể chạy container bằng lệnh docker-compose up -d. Chạy lệnh này trong thư mục chứa file docker-compose.yml. Lệnh -d cho phép container chạy ở chế độ daemon. Để dừng container, bạn có thể chạy lệnh docker-compose down.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

giới thiệu về appwrite một nền tảng tuyệt vời cho BAAS

Appwrite là một nền tảng Backend-as-a-Service (BaaS) mã nguồn mở, cung cấp các giải pháp cho việc phát triển ứng dụng di động và web. Appwrite cung cấp các tính năng như quản lý người dùng, lưu trữ dữ liệu, xác thực và bảo mật, phân tích thống kê và nhiều hơn nữa. Appwrite hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình, cho phép người phát triển sử dụng các ngôn ngữ phổ biến như JavaScript, Node.js, Flutter và nhiều ngôn ngữ khác. Ngoài ra, Appwrite còn có tính năng Webhooks, cho phép kết nối ứng dụng với các dịch vụ khác như Slack, Discord và nhiều dịch vụ khác. Appwrite cung cấp các giao diện lập trình ứng dụng (API) cho phép các nhà phát triển xây dựng ứng dụng di động và web linh hoạt và dễ dàng hơn. Appwrite cũng cung cấp các SDK cho nhiều ngôn ngữ lập trình để giúp các nhà phát triển tích hợp Appwrite vào các ứng dụng của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng. Với sự phát triển của Appwrite, người dùng có thể dễ dàng tạo, quản lý và triển khai các ứng dụng di động và web một cách dễ dàng và hiệ

Triển khai dự án Laravel với Github Actions CI/CD hiệu quả và đơn giản nhất

Nếu bạn đã từng triển khai laravel hoặc các framework tương tự lên trên server (hosting) thì có khác nhiều cách làm. Các thủ công nhất là zip toàn bộ source sau đó upload lên và unzip ra hoặc sử dụng ftp để upload nếu server, ... Quá trình rất mất nhiều công sức và rất thủ công làm lãng phí khá nhiều thời gian chỉ để chờ ngồi xem file được up lên sau đó nếu có file nào được edit hoặc tìm đúng file đó up lên,... Đấy là chưa kể update thêm package thì khá rắc rối. Các chuyên gia công nghệ  lại nghĩ ra một giải pháp CI/CD ( CI (Continuous Integration) và CD (Continuous Delivery) - tích hợp thường xuyên ) giúp cho quá trình deploy test, dev, production một cách nhanh chóng và tự động hoàn toàn. Bạn dev chỉ cần code xong thấy ok push lên git. Các công cụ CI/CD tự động kiểm tra thấy có push mới là tự động chạy build code sau đó copy vào đúng thư mục cần run một cách hoàn chỉnh nhanh c

Giới thiệu về React Native Reanimated tạo hiệu ứng trên react native

React Native Reanimated là một thư viện mở rộng của React Native, cho phép bạn tạo các animation tùy chỉnh, hoạt hình và hành vi chuyển động mượt mà trong ứng dụng React Native của bạn. Thư viện này được xây dựng trên cơ sở trình bày của Animated API của React Native, nhưng cung cấp khả năng linh hoạt hơn cho các animation phức tạp hơn và hiệu suất tốt hơn. React Native Reanimated sử dụng "declarative syntax" để xây dựng animation và hành vi, cho phép bạn tạo ra các "interactions" phức tạp hơn trong ứng dụng của mình. Nó cung cấp các hàm JavaScript cho phép bạn tạo ra các animation linh hoạt và chính xác, giúp tăng hiệu suất và tránh các vấn đề xảy ra khi sử dụng Animated API của React Native. React Native Reanimated là một thư viện phổ biến trong cộng đồng React Native và được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng React Native lớn. Nó cũng được hỗ trợ và phát triển liên tục, với các bản cập nhật thường xuyên được phát hành để cải thiện hiệu suất và tăng cường tính n