Chuyển đến nội dung chính

Dock-compose tạo môi trường phát triển cho Laravel ( php, nginx, redis, mariadb )
Đây là một file docker-compose.yml mẫu để chạy Laravel với MariaDB và Redis. Bạn có thể sửa đổi các cài đặt để phù hợp với nhu cầu của mình.

version: '3.8'

services:
  app:
    build:
      context: .
      dockerfile: Dockerfile
    container_name: laravel_app
    volumes:
      - .:/var/www/html
      - ./docker/php/local.ini:/usr/local/etc/php/conf.d/local.ini
    environment:
      APP_ENV: ${APP_ENV:-production}
      APP_DEBUG: ${APP_DEBUG:-false}
      APP_KEY: ${APP_KEY:-base64:khjKjdiNDdnYYcPLMkjenmkhKjShdOyd}
      APP_URL: ${APP_URL:-http://localhost}
      DB_CONNECTION: mysql
      DB_HOST: mariadb
      DB_PORT: 3306
      DB_DATABASE: ${DB_DATABASE:-laravel}
      DB_USERNAME: ${DB_USERNAME:-root}
      DB_PASSWORD: ${DB_PASSWORD:-secret}
      REDIS_HOST: redis
      REDIS_PASSWORD: ${REDIS_PASSWORD:-null}
      REDIS_PORT: ${REDIS_PORT:-6379}
    depends_on:
      - mariadb
      - redis
    ports:
      - 8000:80

  mariadb:
    image: mariadb
    container_name: laravel_mariadb
    volumes:
      - ./docker/mariadb/data:/var/lib/mysql
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: ${DB_PASSWORD:-secret}
      MYSQL_DATABASE: ${DB_DATABASE:-laravel}
      MYSQL_USER: ${DB_USERNAME:-root}
      MYSQL_PASSWORD: ${DB_PASSWORD:-secret}

  redis:
    image: redis:alpine
    container_name: laravel_redis
    volumes:
      - ./docker/redis/data:/data


File Dockerfile

FROM php:8.2-fpm

# Install required PHP extensions
RUN docker-php-ext-install pdo_mysql
RUN docker-php-ext-install pdo_mysql bcmath ctype fileinfo json mbstring opcache tokenizer xml
RUN pecl install redis && docker-php-ext-enable redis

# Install Composer
RUN curl -sS https://getcomposer.org/installer | php -- --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer

# Set working directory
WORKDIR /var/www/html

# Copy Laravel application files to working directory
COPY . .

# Install Laravel dependencies
RUN composer install --no-interaction --prefer-dist --optimize-autoloader

# Set file permissions
RUN chown -R www-data:www-data /var/www/html/storage /var/www/html/bootstrap/cache

# Expose port 9000 for Swoole
EXPOSE 9000

# Start PHP-FPM and keep it running
CMD ["php-fpm"]

Trong Dockerfile này, ta sử dụng một image PHP 8.2 với FPM (FastCGI Process Manager) làm base image. Sau đó ta cài đặt các extension cần thiết cho PHP, cài đặt Composer, đặt thư mục làm việc, copy toàn bộ mã nguồn Laravel vào thư mục làm việc, chạy lệnh Composer để cài đặt các dependency cho Laravel và đặt quyền sở hữu cho các thư mục quan trọng của Laravel.

Sau khi tạo file docker-compose.yml, bạn có thể chạy container bằng lệnh docker-compose up -d. Chạy lệnh này trong thư mục chứa file docker-compose.yml. Lệnh -d cho phép container chạy ở chế độ daemon. Để dừng container, bạn có thể chạy lệnh docker-compose down.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

giới thiệu về appwrite một nền tảng tuyệt vời cho BAAS

Appwrite là một nền tảng Backend-as-a-Service (BaaS) mã nguồn mở, cung cấp các giải pháp cho việc phát triển ứng dụng di động và web. Appwrite cung cấp các tính năng như quản lý người dùng, lưu trữ dữ liệu, xác thực và bảo mật, phân tích thống kê và nhiều hơn nữa. Appwrite hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình, cho phép người phát triển sử dụng các ngôn ngữ phổ biến như JavaScript, Node.js, Flutter và nhiều ngôn ngữ khác. Ngoài ra, Appwrite còn có tính năng Webhooks, cho phép kết nối ứng dụng với các dịch vụ khác như Slack, Discord và nhiều dịch vụ khác. Appwrite cung cấp các giao diện lập trình ứng dụng (API) cho phép các nhà phát triển xây dựng ứng dụng di động và web linh hoạt và dễ dàng hơn. Appwrite cũng cung cấp các SDK cho nhiều ngôn ngữ lập trình để giúp các nhà phát triển tích hợp Appwrite vào các ứng dụng của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng. Với sự phát triển của Appwrite, người dùng có thể dễ dàng tạo, quản lý và triển khai các ứng dụng di động và web một cách dễ dàng và hiệ

Giới thiệu về strapi

Strapi là một CMS mã nguồn mở và đa nền tảng được phát triển bằng Node.js, giúp cho việc xây dựng các ứng dụng web hoặc mobile trở nên dễ dàng hơn. Strapi được thiết kế để cung cấp cho các nhà phát triển một hệ thống quản lý dữ liệu linh hoạt và dễ dàng cấu hình, đồng thời hỗ trợ nhiều loại cơ sở dữ liệu khác nhau như MongoDB, MySQL, PostgreSQL, SQLite và SQL Server. Với Strapi, người dùng có thể tạo các API linh hoạt cho các ứng dụng của mình, bao gồm các chức năng như đăng ký, đăng nhập, quản lý nội dung và quản lý người dùng. Strapi cũng cung cấp cho người dùng các tính năng như xác thực dựa trên JWT, quản lý phiên làm việc, quản lý phân quyền và phân quyền tùy chỉnh. Một trong những ưu điểm của Strapi là tính linh hoạt và dễ dàng mở rộng. Với Strapi, người dùng có thể tùy chỉnh các API của mình bằng cách sử dụng các plugin, middleware hoặc cách thức xây dựng theo yêu cầu của mình. Ngoài ra, Strapi cũng có một cộng đồng đông đảo và hỗ trợ tốt, giúp cho việc sử dụng và phát triển Str

Triển khai dự án Laravel với Github Actions CI/CD hiệu quả và đơn giản nhất

Nếu bạn đã từng triển khai laravel hoặc các framework tương tự lên trên server (hosting) thì có khác nhiều cách làm. Các thủ công nhất là zip toàn bộ source sau đó upload lên và unzip ra hoặc sử dụng ftp để upload nếu server, ... Quá trình rất mất nhiều công sức và rất thủ công làm lãng phí khá nhiều thời gian chỉ để chờ ngồi xem file được up lên sau đó nếu có file nào được edit hoặc tìm đúng file đó up lên,... Đấy là chưa kể update thêm package thì khá rắc rối. Các chuyên gia công nghệ  lại nghĩ ra một giải pháp CI/CD ( CI (Continuous Integration) và CD (Continuous Delivery) - tích hợp thường xuyên ) giúp cho quá trình deploy test, dev, production một cách nhanh chóng và tự động hoàn toàn. Bạn dev chỉ cần code xong thấy ok push lên git. Các công cụ CI/CD tự động kiểm tra thấy có push mới là tự động chạy build code sau đó copy vào đúng thư mục cần run một cách hoàn chỉnh nhanh c