Chuyển đến nội dung chính

Giới thiệu về React Native Reanimated tạo hiệu ứng trên react nativeReact Native Reanimated là một thư viện mở rộng của React Native, cho phép bạn tạo các animation tùy chỉnh, hoạt hình và hành vi chuyển động mượt mà trong ứng dụng React Native của bạn. Thư viện này được xây dựng trên cơ sở trình bày của Animated API của React Native, nhưng cung cấp khả năng linh hoạt hơn cho các animation phức tạp hơn và hiệu suất tốt hơn.

React Native Reanimated sử dụng "declarative syntax" để xây dựng animation và hành vi, cho phép bạn tạo ra các "interactions" phức tạp hơn trong ứng dụng của mình. Nó cung cấp các hàm JavaScript cho phép bạn tạo ra các animation linh hoạt và chính xác, giúp tăng hiệu suất và tránh các vấn đề xảy ra khi sử dụng Animated API của React Native.

React Native Reanimated là một thư viện phổ biến trong cộng đồng React Native và được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng React Native lớn. Nó cũng được hỗ trợ và phát triển liên tục, với các bản cập nhật thường xuyên được phát hành để cải thiện hiệu suất và tăng cường tính năng.

Để sử dụng thư viện React Native Reanimated, bạn cần làm theo các bước sau:

1. Cài đặt thư viện: Bạn có thể cài đặt React Native Reanimated bằng lệnh npm hoặc yarn:

npm install react-native-reanimated
yarn add react-native-reanimated

2. Tạo animation: Sử dụng các hàm API được cung cấp bởi thư viện, bạn có thể tạo ra các animation như chuyển động, hiệu ứng, v.v. Ví dụ:

import Animated from 'react-native-reanimated';

const { Value, timing } = Animated;

const opacity = new Value(0);

timing(opacity, {
  toValue: 1,
  duration: 1000,
}).start();


Trong ví dụ trên, chúng ta tạo một giá trị opacity ban đầu là 0 bằng cách sử dụng hàm new Value của thư viện. Sau đó, chúng ta sử dụng hàm timing để tạo ra animation chuyển động opacity từ 0 đến 1 trong vòng 1000ms. Cuối cùng, chúng ta gọi phương thức start để bắt đầu animation.

3. Sử dụng animation: Bạn có thể sử dụng các giá trị được tạo ra bởi các hàm API của thư viện trong phần UI của ứng dụng của mình. Ví dụ:

import React from 'react';
import { View, Text } from 'react-native';
import Animated from 'react-native-reanimated';

const { Value, timing } = Animated;

export default function App() {
  const opacity = new Value(0);

  timing(opacity, {
    toValue: 1,
    duration: 1000,
  }).start();

  return (
    <View style={{ flex: 1, alignItems: 'center', justifyContent: 'center' }}>
      <Animated.Text style={{ opacity }}>Hello, world!</Animated.Text>
    </View>
  );
}


Trong ví dụ trên, chúng ta tạo ra một giá trị opacity và tạo ra animation chuyển động opacity từ 0 đến 1 trong vòng 1000ms. Sau đó, chúng ta sử dụng giá trị opacity này trong phần UI của ứng dụng bằng cách thêm thuộc tính style cho phần tử Text.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Triển khai dự án Laravel với Github Actions CI/CD hiệu quả và đơn giản nhất

Nếu bạn đã từng triển khai laravel hoặc các framework tương tự lên trên server (hosting) thì có khác nhiều cách làm. Các thủ công nhất là zip toàn bộ source sau đó upload lên và unzip ra hoặc sử dụng ftp để upload nếu server, ... Quá trình rất mất nhiều công sức và rất thủ công làm lãng phí khá nhiều thời gian chỉ để chờ ngồi xem file được up lên sau đó nếu có file nào được edit hoặc tìm đúng file đó up lên,... Đấy là chưa kể update thêm package thì khá rắc rối. Các chuyên gia công nghệ  lại nghĩ ra một giải pháp CI/CD ( CI (Continuous Integration) và CD (Continuous Delivery) - tích hợp thường xuyên ) giúp cho quá trình deploy test, dev, production một cách nhanh chóng và tự động hoàn toàn. Bạn dev chỉ cần code xong thấy ok push lên git. Các công cụ CI/CD tự động kiểm tra thấy có push mới là tự động chạy build code sau đó copy vào đúng thư mục cần run một cách hoàn chỉnh nhanh c

16 điểm khác nhau khi khởi tạo dự án bằng công cụ Expo và React Native CLI

Dưới đây là 16 điểm khác nhau giữa việc khởi tạo dự án bằng Expo và React Native CLI: Cấu trúc dự án: Expo sử dụng cấu trúc dự án khác với React Native CLI. Expo sử dụng một số thư mục đặc biệt để quản lý các file cấu hình của dự án. Môi trường phát triển: Expo có thể cho phép bạn phát triển ứng dụng của mình trực tiếp trên điện thoại thông qua ứng dụng Expo Client. Trong khi đó, khi sử dụng React Native CLI, bạn cần sử dụng máy ảo để kiểm tra ứng dụng của mình trên các thiết bị di động khác nhau. Quản lý dependencies: Expo sử dụng một số package và thư viện để quản lý dependencies của ứng dụng của bạn. Với React Native CLI, bạn cần tự cài đặt các package và thư viện cần thiết để phát triển ứng dụng. Tích hợp các tính năng của Expo: Expo cung cấp một số tính năng mà bạn có thể sử dụng trong ứng dụng của mình, bao gồm Push Notifications, Permissions, và Analytics. Với React Native CLI, bạn cần tự tìm và tích hợp các tính năng này vào ứng dụng của mình. Quản lý mã nguồn: Expo cung cấp mộ

Fix lỗi Vmmem ăn ram nhiều - vmmem high memory wsl2

 Dùng docker và sử dụng core linux của win thường rất hay bị lỗi vmmem ăn ram nhiều. Cách khắc phục cấu hình lại limit ram được sử dụng của core WSL đỡ bị ăn nhiều như sau Tạo file  %UserProfile%\.wslconfig [wsl2] kernel=<path> # An absolute Windows path to a custom Linux kernel. memory=<size> # How much memory to assign to the WSL2 VM. processors=<number> # How many processors to assign to the WSL2 VM. swap=<size> # How much swap space to add to the WSL2 VM. 0 for no swap file. swapFile=<path> # An absolute Windows path to the swap vhd. localhostForwarding=<bool> # Boolean specifying if ports bound to wildcard or localhost in the WSL2 VM should be connectable from the host via localhost:port (default true). # <path> entries must be absolute Windows paths with escaped backslashes, for example C:\\Users\\Ben\\kernel # <size> entries must be size followed by unit, for example 8GB o