Chuyển đến nội dung chính

Tạo docker-compose để làm môi trường cho Laravel Octane


Bạn có thể tham khảo template sau dành cho docker-compose có support Laravel Octane

version: '3'

services:
  app:
    image: octane_app # tên của image
    container_name: octane_app # tên của container
    volumes:
      - ./:/var/www/html # đường dẫn của code Laravel trên máy tính host
    environment:
      APP_NAME: ${APP_NAME}
      APP_ENV: ${APP_ENV}
      APP_KEY: ${APP_KEY}
      APP_DEBUG: ${APP_DEBUG}
      APP_URL: ${APP_URL}
      LOG_CHANNEL: ${LOG_CHANNEL}
      DB_CONNECTION: ${DB_CONNECTION}
      DB_HOST: ${DB_HOST}
      DB_PORT: ${DB_PORT}
      DB_DATABASE: ${DB_DATABASE}
      DB_USERNAME: ${DB_USERNAME}
      DB_PASSWORD: ${DB_PASSWORD}
      OCTANE_ENABLED: true # kích hoạt Octane
    ports:
      - "80:8000" # cổng truy cập ứng dụng

  worker:
    image: octane_app
    container_name: octane_worker
    command: php artisan queue:work --once
    volumes:
      - ./:/var/www/html
    environment:
      APP_NAME: ${APP_NAME}
      APP_ENV: ${APP_ENV}
      APP_KEY: ${APP_KEY}
      APP_DEBUG: ${APP_DEBUG}
      APP_URL: ${APP_URL}
      LOG_CHANNEL: ${LOG_CHANNEL}
      DB_CONNECTION: ${DB_CONNECTION}
      DB_HOST: ${DB_HOST}
      DB_PORT: ${DB_PORT}
      DB_DATABASE: ${DB_DATABASE}
      DB_USERNAME: ${DB_USERNAME}
      DB_PASSWORD: ${DB_PASSWORD}
      OCTANE_ENABLED: true
    depends_on:
      - db # sử dụng dịch vụ db để kết nối đến MariaDB
      - redis # sử dụng dịch vụ redis để lưu trữ Cache

  nginx:
    image: nginx:alpine
    container_name: octane_nginx
    ports:
      - "8000:80" # cổng truy cập ứng dụng
    volumes:
      - ./:/var/www/html
      - ./docker/nginx/default.conf:/etc/nginx/conf.d/default.conf
    depends_on:
      - app

  db:
    image: mariadb:10.6
    container_name: octane_db
    volumes:
      - ./docker/mariadb/data:/var/lib/mysql # đường dẫn để lưu trữ dữ liệu của MariaDB
    environment:
      MYSQL_DATABASE: ${DB_DATABASE}
      MYSQL_USER: ${DB_USERNAME}
      MYSQL_PASSWORD: ${DB_PASSWORD}
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: ${DB_ROOT_PASSWORD}

  redis:
    image: redis:alpine
    container_name: octane_redis
    volumes:
      - ./docker/redis/data:/data # đường dẫn để lưu trữ dữ liệu của Redis


Trong đó, bạn cần cấu hình các biến môi trường để kết nối đến MariaDB, chẳng hạn như tên database, tên user, password, và root password. Bạn cũng cần đặt đường dẫn để lưu trữ dữ liệu của MariaDB.

Đối với Redis, bạn cũng cần đặt đường dẫn cho phù hợp

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

giới thiệu về appwrite một nền tảng tuyệt vời cho BAAS

Appwrite là một nền tảng Backend-as-a-Service (BaaS) mã nguồn mở, cung cấp các giải pháp cho việc phát triển ứng dụng di động và web. Appwrite cung cấp các tính năng như quản lý người dùng, lưu trữ dữ liệu, xác thực và bảo mật, phân tích thống kê và nhiều hơn nữa. Appwrite hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình, cho phép người phát triển sử dụng các ngôn ngữ phổ biến như JavaScript, Node.js, Flutter và nhiều ngôn ngữ khác. Ngoài ra, Appwrite còn có tính năng Webhooks, cho phép kết nối ứng dụng với các dịch vụ khác như Slack, Discord và nhiều dịch vụ khác. Appwrite cung cấp các giao diện lập trình ứng dụng (API) cho phép các nhà phát triển xây dựng ứng dụng di động và web linh hoạt và dễ dàng hơn. Appwrite cũng cung cấp các SDK cho nhiều ngôn ngữ lập trình để giúp các nhà phát triển tích hợp Appwrite vào các ứng dụng của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng. Với sự phát triển của Appwrite, người dùng có thể dễ dàng tạo, quản lý và triển khai các ứng dụng di động và web một cách dễ dàng và hiệ

Giới thiệu về strapi

Strapi là một CMS mã nguồn mở và đa nền tảng được phát triển bằng Node.js, giúp cho việc xây dựng các ứng dụng web hoặc mobile trở nên dễ dàng hơn. Strapi được thiết kế để cung cấp cho các nhà phát triển một hệ thống quản lý dữ liệu linh hoạt và dễ dàng cấu hình, đồng thời hỗ trợ nhiều loại cơ sở dữ liệu khác nhau như MongoDB, MySQL, PostgreSQL, SQLite và SQL Server. Với Strapi, người dùng có thể tạo các API linh hoạt cho các ứng dụng của mình, bao gồm các chức năng như đăng ký, đăng nhập, quản lý nội dung và quản lý người dùng. Strapi cũng cung cấp cho người dùng các tính năng như xác thực dựa trên JWT, quản lý phiên làm việc, quản lý phân quyền và phân quyền tùy chỉnh. Một trong những ưu điểm của Strapi là tính linh hoạt và dễ dàng mở rộng. Với Strapi, người dùng có thể tùy chỉnh các API của mình bằng cách sử dụng các plugin, middleware hoặc cách thức xây dựng theo yêu cầu của mình. Ngoài ra, Strapi cũng có một cộng đồng đông đảo và hỗ trợ tốt, giúp cho việc sử dụng và phát triển Str

Giới thiệu về React Native Reanimated tạo hiệu ứng trên react native

React Native Reanimated là một thư viện mở rộng của React Native, cho phép bạn tạo các animation tùy chỉnh, hoạt hình và hành vi chuyển động mượt mà trong ứng dụng React Native của bạn. Thư viện này được xây dựng trên cơ sở trình bày của Animated API của React Native, nhưng cung cấp khả năng linh hoạt hơn cho các animation phức tạp hơn và hiệu suất tốt hơn. React Native Reanimated sử dụng "declarative syntax" để xây dựng animation và hành vi, cho phép bạn tạo ra các "interactions" phức tạp hơn trong ứng dụng của mình. Nó cung cấp các hàm JavaScript cho phép bạn tạo ra các animation linh hoạt và chính xác, giúp tăng hiệu suất và tránh các vấn đề xảy ra khi sử dụng Animated API của React Native. React Native Reanimated là một thư viện phổ biến trong cộng đồng React Native và được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng React Native lớn. Nó cũng được hỗ trợ và phát triển liên tục, với các bản cập nhật thường xuyên được phát hành để cải thiện hiệu suất và tăng cường tính n