Chuyển đến nội dung chính

Tạo docker-compose để làm môi trường cho Laravel Octane


Bạn có thể tham khảo template sau dành cho docker-compose có support Laravel Octane

version: '3'

services:
  app:
    image: octane_app # tên của image
    container_name: octane_app # tên của container
    volumes:
      - ./:/var/www/html # đường dẫn của code Laravel trên máy tính host
    environment:
      APP_NAME: ${APP_NAME}
      APP_ENV: ${APP_ENV}
      APP_KEY: ${APP_KEY}
      APP_DEBUG: ${APP_DEBUG}
      APP_URL: ${APP_URL}
      LOG_CHANNEL: ${LOG_CHANNEL}
      DB_CONNECTION: ${DB_CONNECTION}
      DB_HOST: ${DB_HOST}
      DB_PORT: ${DB_PORT}
      DB_DATABASE: ${DB_DATABASE}
      DB_USERNAME: ${DB_USERNAME}
      DB_PASSWORD: ${DB_PASSWORD}
      OCTANE_ENABLED: true # kích hoạt Octane
    ports:
      - "80:8000" # cổng truy cập ứng dụng

  worker:
    image: octane_app
    container_name: octane_worker
    command: php artisan queue:work --once
    volumes:
      - ./:/var/www/html
    environment:
      APP_NAME: ${APP_NAME}
      APP_ENV: ${APP_ENV}
      APP_KEY: ${APP_KEY}
      APP_DEBUG: ${APP_DEBUG}
      APP_URL: ${APP_URL}
      LOG_CHANNEL: ${LOG_CHANNEL}
      DB_CONNECTION: ${DB_CONNECTION}
      DB_HOST: ${DB_HOST}
      DB_PORT: ${DB_PORT}
      DB_DATABASE: ${DB_DATABASE}
      DB_USERNAME: ${DB_USERNAME}
      DB_PASSWORD: ${DB_PASSWORD}
      OCTANE_ENABLED: true
    depends_on:
      - db # sử dụng dịch vụ db để kết nối đến MariaDB
      - redis # sử dụng dịch vụ redis để lưu trữ Cache

  nginx:
    image: nginx:alpine
    container_name: octane_nginx
    ports:
      - "8000:80" # cổng truy cập ứng dụng
    volumes:
      - ./:/var/www/html
      - ./docker/nginx/default.conf:/etc/nginx/conf.d/default.conf
    depends_on:
      - app

  db:
    image: mariadb:10.6
    container_name: octane_db
    volumes:
      - ./docker/mariadb/data:/var/lib/mysql # đường dẫn để lưu trữ dữ liệu của MariaDB
    environment:
      MYSQL_DATABASE: ${DB_DATABASE}
      MYSQL_USER: ${DB_USERNAME}
      MYSQL_PASSWORD: ${DB_PASSWORD}
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: ${DB_ROOT_PASSWORD}

  redis:
    image: redis:alpine
    container_name: octane_redis
    volumes:
      - ./docker/redis/data:/data # đường dẫn để lưu trữ dữ liệu của Redis


Trong đó, bạn cần cấu hình các biến môi trường để kết nối đến MariaDB, chẳng hạn như tên database, tên user, password, và root password. Bạn cũng cần đặt đường dẫn để lưu trữ dữ liệu của MariaDB.

Đối với Redis, bạn cũng cần đặt đường dẫn cho phù hợp

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Triển khai dự án Laravel với Github Actions CI/CD hiệu quả và đơn giản nhất

Nếu bạn đã từng triển khai laravel hoặc các framework tương tự lên trên server (hosting) thì có khác nhiều cách làm. Các thủ công nhất là zip toàn bộ source sau đó upload lên và unzip ra hoặc sử dụng ftp để upload nếu server, ... Quá trình rất mất nhiều công sức và rất thủ công làm lãng phí khá nhiều thời gian chỉ để chờ ngồi xem file được up lên sau đó nếu có file nào được edit hoặc tìm đúng file đó up lên,... Đấy là chưa kể update thêm package thì khá rắc rối. Các chuyên gia công nghệ  lại nghĩ ra một giải pháp CI/CD ( CI (Continuous Integration) và CD (Continuous Delivery) - tích hợp thường xuyên ) giúp cho quá trình deploy test, dev, production một cách nhanh chóng và tự động hoàn toàn. Bạn dev chỉ cần code xong thấy ok push lên git. Các công cụ CI/CD tự động kiểm tra thấy có push mới là tự động chạy build code sau đó copy vào đúng thư mục cần run một cách hoàn chỉnh nhanh c

giới thiệu về appwrite một nền tảng tuyệt vời cho BAAS

Appwrite là một nền tảng Backend-as-a-Service (BaaS) mã nguồn mở, cung cấp các giải pháp cho việc phát triển ứng dụng di động và web. Appwrite cung cấp các tính năng như quản lý người dùng, lưu trữ dữ liệu, xác thực và bảo mật, phân tích thống kê và nhiều hơn nữa. Appwrite hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình, cho phép người phát triển sử dụng các ngôn ngữ phổ biến như JavaScript, Node.js, Flutter và nhiều ngôn ngữ khác. Ngoài ra, Appwrite còn có tính năng Webhooks, cho phép kết nối ứng dụng với các dịch vụ khác như Slack, Discord và nhiều dịch vụ khác. Appwrite cung cấp các giao diện lập trình ứng dụng (API) cho phép các nhà phát triển xây dựng ứng dụng di động và web linh hoạt và dễ dàng hơn. Appwrite cũng cung cấp các SDK cho nhiều ngôn ngữ lập trình để giúp các nhà phát triển tích hợp Appwrite vào các ứng dụng của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng. Với sự phát triển của Appwrite, người dùng có thể dễ dàng tạo, quản lý và triển khai các ứng dụng di động và web một cách dễ dàng và hiệ

16 điểm khác nhau khi khởi tạo dự án bằng công cụ Expo và React Native CLI

Dưới đây là 16 điểm khác nhau giữa việc khởi tạo dự án bằng Expo và React Native CLI: Cấu trúc dự án: Expo sử dụng cấu trúc dự án khác với React Native CLI. Expo sử dụng một số thư mục đặc biệt để quản lý các file cấu hình của dự án. Môi trường phát triển: Expo có thể cho phép bạn phát triển ứng dụng của mình trực tiếp trên điện thoại thông qua ứng dụng Expo Client. Trong khi đó, khi sử dụng React Native CLI, bạn cần sử dụng máy ảo để kiểm tra ứng dụng của mình trên các thiết bị di động khác nhau. Quản lý dependencies: Expo sử dụng một số package và thư viện để quản lý dependencies của ứng dụng của bạn. Với React Native CLI, bạn cần tự cài đặt các package và thư viện cần thiết để phát triển ứng dụng. Tích hợp các tính năng của Expo: Expo cung cấp một số tính năng mà bạn có thể sử dụng trong ứng dụng của mình, bao gồm Push Notifications, Permissions, và Analytics. Với React Native CLI, bạn cần tự tìm và tích hợp các tính năng này vào ứng dụng của mình. Quản lý mã nguồn: Expo cung cấp mộ